Newyddion

Dyma sut gall eich cymuned gael mynediad at grant peiriannau diffibrilio

Dyma sut y gall cymunedau neu sefydliadau gael mynediad i'r £500,000 y mae'r Llywodraeth yn ei neulltuo tuag at beiriannau diffibrilio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysigrwydd Porthmadog yn hanes treftadaeth llechi Gwynedd

Wyddoch chi fod dros 116,000 tunnell o lechi’r gogledd yn cael eu hallforio o Borthmadog yn 1873? Mae’r dref yn chwarae rhan allweddol bwysig yn hanes stori ardal llechi Cymru fel safle treftadaeth y byd UNESCO.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Senedd yn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu Mudiad Meithrin

Mae mudiad sy’n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar Cymraeg yn dathlu hanner canmlwyddiant ers ei sefydlu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

GALWAD AM STRATEGAETH STROC CENEDLAETHOL I GYMRU

 

Mae galwadau wedi ei gwneud am Strategaeth Strôc Genedlaethol newydd i Gymru, sy'n blaenoriaethu anghenion cleifion, a sicrhau gofal yn agosach i'w cartref gan ei gwneud hi'n haws i oroeswyr strôc dderbyn addasiadau i'r cartref. 

Mae ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd ar gyfer etholiad Senedd Cymru, Mabon ap Gwynfor, wedi rhybuddio y gallai cymunedau gwledig ddioddef yn anghymesurol pe bai Llywodraeth Cymru yn gohirio ymhellach cyhoeddi strategaeth strôc newydd ar gyfer Cymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

LLEISIO PROBLEMAU CYSYLLTEDD ARDALOEDD GWLEDIG GYDAG OFCOM

AS ac ymgeisydd Plaid Cymru yn cyfarfod â’r rheolydd telegyfathrebu cyn cyfarfod Openreach.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts ac ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Merionnydd, Mabon ap Gwynfor, wedi cyfarfod â rheolydd cyfathrebu y DU, Ofcom, i bwyso am yr angen am well cysylltedd band eang yn ei hetholaeth wledig. 

Dangosodd adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Ofcom, fod dros 18% o aelwydydd Dwyfor Meirionnydd yn derbyn cyflymderau band eang o lai na 10Mb/s, y trothwy cymhwysedd a osodwyd gan lywodraeth y DU ar gyfer uwchraddio rhwydwaith.  

Mae ffigurau hefyd yn dangos bod cyflymderau llawrlwytho ar gyfartaledd yn yr etholaeth (41.2%) yn sylweddol is na chyfartaledd Cymru (58.3%) a'r DU (72.9%).  

Bydd Mrs Saville Roberts, sydd wedi ymgyrchu'n llwyddiannus i wella argaeledd band eang ar draws cymunedau yn ei hetholaeth, a Mabon ap Gwynfor yn cyfarfod â BT ac Openreach yr wythnos yma, lle bydd yn codi problemau etholwyr sy'n cael trafferth gyda gwasanaeth annerbyniol ac addewidion gwag gan ddarparwyr rhwydwaith. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

PLAID CYMRU YN GALW AM OEDI OCSIWN CAPEL HANESYDDOL

Rhowch gyfle i’r gymuned achub capel Tom Nefyn medd Mabon ap Gwynfor

Mae galwadau yn cael ei wneud i gwmni ociswn ohirio gwerthiant hen gapel yn Pistyll, ger Nefyn, er mwyn rhoi digon o amser i grŵp cymunedol gasglu pres i wneud cais i brynu’r eiddo. 

Mae hen gapel Bethania, Pistyll, i fod i fynd i ocsiwn ddydd Mercher nesaf (24 Mawrth). Ond mae trigolion lleol ac o'r tu hwnt yn pryderu ei fod yn cael ei werthu fel cyfle i’w ddatblygu yn dŷ haf.  

Mae ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd ar gyfer Senedd Cymru Mabon ap Gwynfor eisiau gweld y gymuned leol yn cael cyfle i brynu’r capel, sy'n gysylltiedig a'r Cymro, Gwerinwr a Brawdgarwr Tom Nefyn. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

CYMUNEDAU GWYNEDD YN DIODDEF YN AGHYMESUROL OHERWYDD DIFFYG BAND EANG

ARGYFWNG COVID YN AMLYGU YR ANGEN I GAU'R BWLCH DIGIDOL MEDD AS PLAID CYMRU

Dywed AS Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, y dylai ffigyrau sy’n dangos fod cymunedau yng Ngwynedd ymhlith y rhai a wasanaethir waethaf yn y DU am fynediad at fand eang cyflym iawn, fod yn destun pryder i lywodraeth y DU a Chymru sydd wedi methu â gwneud digon i unioni’r rhaniad digidol sy'n effeithio'n anghymesurol ar ardaloedd gwledig. 

Roedd AS Plaid Cymru yn ymateb i adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan OFCOM, sy’n dangos bod dros 18% o aelwydydd Dwyfor Meirionnydd yn derbyn cyflymder band eang sy’n llai na 10Mb/s, y trothwy cymhwysedd a osodwyd gan lywodraeth y DU ar gyfer uwchraddio rhwydwaith. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhybydd o ebyst celwyddog ynghylch y frechlyn

Mae angen i bobl fod yn wyliadwrus o ebyst neu negeseuon destun celwyddog ynghylch y frechlyn, yn ol ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor.

Daw ei rybydd yn dilyn ebost gelwyddog a dderbyniodd Mr ap Gwynfor ynghylch y frechlyn a oedd wedi ei lunio fel neges swyddogol gan y GIG. 
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Llywodraeth yn methu a chefnogi gwelyau nyrsio cymunedol

Mae arweinwyr cymunedol wedi mynedgu eu siom y bydd gwelyau nyrsio yn y Pentref Pwylaidd, Penrhos, ger Llanbedrog yn cau yn gynt na'r disgwyl, gan gyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o fethu a rhoi'r gyllideb angenrheidiol i'w chynnal am gyfnod byr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Llywodraeth Doriaidd yn barod i aberthu ffermwyr defaid ar allor Brexit heb gytundeb

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu’r Llywodraeth Brydeinig yn hallt am gyfaddef fod y sector ffermio ddefaid am gael ei chwalu os na fydd yna gytundeb efo’r Undeb Ewropeaidd, ac hefyd yn disgwyl i ffermwyr defaid arall gyfeirio yn ddiffwdan i ffermio eidion.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd