Newyddion

CYMUNED YN TEIMLO’N YNYSIG WRTH I WASANAETH POBLOGAIDD Y T2 GEFNU Â GARNDOLBENMAEN

Mae penaethiaid trafnidiaeth Llywodraeth Cymru yn cael eu hannog i wyrdroi penderfyniad i gael gwared ar wasanaeth bws y T2 trwy bentref Garndolbenmaen, yn dilyn cyfarfod cyhoeddus i wrthwynebu penderfyniad i diddymu’r gwasanaeth allweddol.

Hyd at yn ddiweddar, roedd Garndolbenmaen yn cael ei wasanaethu gan 18 gwasanaeth bws T2 bob dydd a 5 gwasanaeth ar y Sul. Ond yn dilyn newid i’r amserlen, mae'r gwasanaethau hynny bellach wedi'u dileu, gan achosi pryder yn y gymuned leol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhoi trefn ar gytundeb y DVLA yn bygwth dyfodol y gwasanaeth

Mae Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor a’r Aelod Seneddol, Liz Saville Roberts yn rhybuddio bydd cael mynediad i wasanaethau mewn swyddfeydd post lleol yn dod yn fwyfwy anodd os na fydd llywodraeth San Steffan yn cymryd camau ar unwaith i gryfhau’r rhwydwaith.

 

Cyfarfu Mr ap Gwynfor â chynrychiolwyr o Ffederasiwn Cenedlaethol yr Is-bostfeistri (NFSP) yn y Senedd yn ddiweddar, lle y rhannwyd pryderon ynghylch hyfywedd y rhwydwaith yn y dyfodol a’r angen i ddiogelu gwasanaethau allweddol megis bancio ac adnewyddu trwyddedau gyrru dros y cownter.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BLOG: Llymder, yr Argyfwng Costau Byw a'r Torïaid – Mabon ap Gwynfor

Mae pobl Cymru wedi dangos gwydnwch rhyfeddol dros y deng mlynedd diwethaf. Yn wyneb llymder llethol – yn deillio o ddewisiadau gwleidyddol, Brexit, ac yn fwy diweddar y pandemig byd-eang – mae’n syndod ar un olwg bod pobl a chymunedau wedi llwyddo i oroesi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BLOG: A ddylen ni fod yn chwalu neu ail-greu Prydain? - Liz Saville Roberts

Dydan ni ddim yn siarad am Brydeindod, ond mae angen i ni wneud.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffermwyr Cymru yn cael eu gadael heb lais nac amddiffyniad gan gytundeb masnach y DU-NZ

Plaid yn mynegi ‘pryder sylweddol’ am yr effaith negyddol ar ffermwyr Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymunedau gwledig yn dioddef wrth i Openreach roi stop ar gynllun ffeibr

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts wedi galw ar y darparwr rhwydwaith band eang Openreach i ailddechrau ar fyrder cynlluniau Partneriaeth Cymunedol Ffibr (FCP), sydd wedi eu gohirio am gyfnod amhenodol oherwydd cynnydd yn y galw

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mabon ap Gwynfor yn plannu coeden fel rhan o ymgyrch Tyfu Gyda’n Gilydd NFU Cymru

Roedd NFU Cymru yn falch o groesawu Mabon ap Gwynfor AS i fferm yn ei etholaeth i blannu coeden fel rhan o ymgyrch ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’ yr undeb.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BLOG: Yr hawl i fyw yn ein bro

Does dim cuddio rhag y ffaith fod hon yn gyfnod anodd i nifer o bobl, yn enwedig y lleiaf breintiedig yn ein plith. Mae costau byw ar gynnydd yn sylweddol, efo pris tanwydd i’r cartref wedi dyblu, a phrisiau bwyd yn ein siopau yn cynyddu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Argyfwng tai yn argyfwng cenedlaethol' - Mabon ap Gwynfor

Mae llefarydd Plaid Cymru dros faterion tai a chynllunio, Mabon ap Gwynfor AS, wedi ail-adrodd ei alwadau i'r Llywodraeth weithredu i daclo'r argyfwng tai yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod Sylfaenwyr 2021

Ddydd Gwener 15 Hydref, nododd Prifysgol Aberystwyth 149 mlynedd ers iddi agor ei drysau am y tro cyntaf, gyda gorymdaith flynyddol Diwrnod y Sylfaenwyr o’r Hen Goleg i gicio’r bar ym mhen gogleddol y Promenâd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.