Newyddion

CEFNOGAETH TRAWSBLEIDIOL I ALWAD PLAID CYMRU AM GEFNOGAETH I HOSTELI

Mae Cynnig gan Blaid Cymru yn San Steffan sy’n galw ar Drysorlys y DU i ddarparu cefnogaeth wedi'i thargedu ar gyfer hosteli sydd wedi dioddef oherwydd Covid-19, wedi sicrhau cefnogaeth drawsbleidiol eang. 

Mae'r Cynnig a gyflwynwyd gan Liz Saville Roberts AS ac a noddir gan Hywel Williams AS yn galw ar y Trysorlys i roi pecynnau cymorth brys ar waith ar gyfer y sector hosteli, wrth i ffigurau gan y Gymdeithas Hosteli Ieuenctid (YHA) ddangos cwymp o £30m mewn incwm ers mis Mawrth. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carreg filltir bwysig i Ffordd Osgoi Llanbedr

Heddiw, croesawodd Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Annwen Hughes y newyddion bod aelodau cabinet Cyngor Gwynedd wedi awdurdodi i orchmynion prynu gorfodol gael eu gwneud mewn perthynas â ffordd osgoi A496 Llanbedr yn Ardudwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

YMGYRCH I WARCHOD DYFODOL BRAGDAI BACH YN CYRRAEDD SAN STEFFAN.

M J Richardson / William Worthington's micro-brewery

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts wedi cyhuddo Canghellor y DU o ddiystyru bragdai bach annibynnol yng Nghymru, wrth i lywodraeth San Steffan newid y ffordd y mae bragdai yn cael eu trethu. 

O dan y cynlluniau dadleuol, mae dwsinau o fragdai bach ledled Cymru yn wynebu’r baich o dalu mwy o dreth oherwydd penderfyniad y Trysorlys i dorri Rhyddhad Trethi Bragdai Bach (Small Breweries Relief). Gallai'r newidiadau effeithio'n andwyol ar oddeutu 90 o fragdai bach yng Nghymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS LLEOL YN GALW AM GANOLFANNAU PROFI COVID-19 YN NWYFOR A MEIRIONNYDD

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, wedi galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i sefydlu canolfannau profi cymunedol lleol pwrpasol ar gyfer pobl sy'n byw yn ardal Dwyfor a Meirionnydd sydd â symptomau Covid-19. 

Er bod y Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i agor canolfan brofi ym Mangor, nid oes darpariaeth barhaol ar gyfer y rhai sy'n byw yn Nwyfor a Meirionnydd, gyda'r canolfannau profi gweithredol amgen agosaf yn Aberystwyth a Llandudno. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Amser deddfu ar ddefnydd jet sgis yn union fel deddfu beiciau modur

Jetsgi - Llun https://www.flickr.com/photos/kitta/

Heddiw, bydd Plaid Cymru Gwynedd yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i greu deddfwriaeth i reoli cerbydau dŵr personol ar y môr, fel jet sgis, yn yr un modd ag y mae beiciau modur yn cael eu rheoli dan ddeddf gwlad ar y ffordd.

“Ydi’r boblogaeth yng Nghymru yn sylweddoli mai Cymru a gwledydd o fewn y Deyrnas Gyfunol ydi’r unig rai yn Ewrop sy’n gadael i ddefnyddwyr jet sgis yrru ar hyd ein dyfroedd heb ddim math o gyfyngiadau?” holodd y Cynghorydd Gareth Thomas sydd â chyfrifoldeb dros gymunedau a datblygu’r economi yng Ngwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ANNOG BWRDD IECHYD I DDEFNYDDIO YSBYTAI ENFYS I DRIN CLEIFION

Mae ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd yn etholiadau Senedd Cymru a Chadeirydd Cynghrair Iechyd Gogledd Cymru, y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor wedi galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddefnyddio ysbytai enfys gogledd Cymru i helpu i ddelio â chleifion ar draws y gogledd sy’n aros am driniaeth.   

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb yn cynyddu pwysau i daw gwelyau nyrsio ym Mhen Llŷn

Mae dros 1,000 o bobl bellach wedi llofnodi deiseb ar-lein yn galw ar i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Cymru i ddiogelu gwelyau nyrsio yn y Pentref Pwylaidd ym Mhenrhos, ger Pwllheli.   

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

PWYSAU AR FWRDD IECHYD I GYNNAL GWELYAU NYRSIO LLEOL

Mae AS Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i roi sicrwydd cadarn y bydd gwaith sy'n cael ei wneud i edrych ar ddyfodol gwelyau nyrsio yng Nghartref Pwylaidd Penrhos a gofal nyrsio ehangach ym Mhen Llŷn yn diogelu buddiannau preswylwyr ac yn gwarantu gofal nyrsio digonol yn y dyfodol yn yr ardal gyfagos. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

GALWADAU AR FWRDD IECHYD I DDIOGELU DARPARIAETH GWELYAU NYRSIO YM MHEN LLŶN

Dylai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr droi pob carreg i sicrhau bod darpariaeth gwelyau nyrsio yn cael ei gynnal ym Mhen Llyn yn dilyn cyhoeddiad fod Cartref Nyrsio y Pwyliaid ger Pwllheli yn cau, yn ôl gwleidyddion lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu rhyddhau adroddiad i fewn i uned iechyd meddwl Ysbyty Gwynedd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd