Newyddion

PRYDER AM GYNNYDD LLEOL MEWN HAWLIO BUDD-DAL

Y sector dwristiaeth lleol wedi ei daro'n anghymesurol gan argyfwng Covid-19

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi rhybuddio am yr effaith economaidd anghymesurol sy’n wynebu ardaloedd sy’n ddibynnol ar y diwydiant twristiaeth a lletygarwch, wrth i ddata sydd newydd ei gyhoeddi ddatgelu cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n hawlio budd-dal ers cychwyn argyfwng Covid-19

Mae ffigurau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos mai Dwyfor Meirionnydd sydd â’r cynnydd mwyaf o holl etholaethau Cymru, ymhlith pobl sy'n hawlio budd-daliadau lles ers dechrau'r argyfwng.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i newid canllawiau busnes er mwyn osgoi talu perchnogion ail gartrefi

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i newid canllawiau grantiau busnes Llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau nad yw perchnogion ail gartrefi sy’n fwriadol wedi trosglwyddo i dreth fusnes er mwyn osgoi talu trethi, ddim yn cael mynediad at grantiau cefnogi busnesau £10,000 neu hyd at £25,000.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

WELSH GOVERNMENT URGED TO ISSUE NO TRAVEL DIRECTIVE TO SECOND HOMES AND CARAVAN PARKS

Plaid Cymru Member of Parliament for Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts has called on the Welsh government to issue an immediate directive to advise people against travelling to their second homes and caravan parks in her constituency, as concerns mount about the pressure an influx in population will have on local NHS services fighting the Coronavirus outbreak. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwaith yn dechrau i atgyweirio’r ffordd sy’n arwain at Ynys Enlli

Mae’r gwaith o atgyweirio’r ffordd wledig sy’n arwain at Borth Meudwy yn Uwchmynydd, Aberdaron wedi dechrau, yn dilyn tirlithriadau yn ystod yr hydref ar y ffordd bwysig sy’n arwain pysgotwyr, gweithwyr ac ymwelwyr i Ynys Enlli.

Mae buddsoddiad o £170,000 wedi ei glustnodi o Adran Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, diolch i waith y Cynghorydd Sir dros yr ardal, Gareth Roberts.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwynedd i fuddsoddi mewn neuadd gelfyddydol, gymunedol ac addysgol ym Mhwllheli

Bydd buddsoddiad o dros £500,000 yn digwydd i adeilad celfyddydol eiconig ym Mhwllheli, er lles trigolion Llŷn a’r ardal yn ôl aelod cabinet Plaid Cymru dros gymunedau a datblygu economi ar Gyngor Gwynedd, Gareth Thomas yr wythnos hon (10 Mawrth).

Cefnogodd cabinet Cyngor Gwynedd argymhelliad y Cynghorydd i fuddsoddi £570,000 yn Neuadd Dwyfor gan gynnig darpariaeth amlbwrpas flaengar o fewn y gofod i drigolion lleol ar ffurf theatr, sinema a llyfrgell.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am newid blwch pleidleisio i nodi Cymreictod

Bydd Cynghorydd o Lŷn yng nghyfarfod cyngor llawn Gwynedd heddiw (dydd Iau 5 Mawrth), yn pwyso am newid i ffurflen 'Ymholiad Aelwyd Blynyddol' i bob cartref wrth bleidleisio fel bod modd nodi dewis o ran cenedligrwydd ar y ffurflen.

Ar hyn o bryd, dim ond blwch ‘Prydeinig’ sydd ar y ffurflen gan Llywodraeth San Steffan, felly does dim modd nodi eich cenedligrwydd fel Cymraes, Albanwr, Gwyddeles a.y.y.b. Mae bygythiad am ddirwy o £1,000 os nad yw’r ffurflen wedi ei chofnodi’n gywir.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llawenhau bod buddsoddiad i wella diogelwch plant tu allan i Ysgol Tanygrisiau

Mae Cynghorydd Gwynedd dros Danygrisiau, Annwen Daniels yn llawenhau o glywed bod ymgyrch i wella diogelwch i ddisgyblion wrth brif fynedfa’r ysgol wedi dwyn ffrwyth.

Ers dwy flynedd, mae’r Cynghorydd Sir dros bowydd, Rhiw a Thanygrisiau wedi bod yn pwyso am gefnogaeth ariannol i helpu’r ysgol wella’r mynediad i’r safle, fel bod llai o risg i ddisgyblion cynradd gamu allan yn syth i’r ffordd wrth adael yr ysgol ar ddiwedd y dydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyhuddo Bwrdd Iechyd o dwelu staff

Cyhuddo Bwrdd Iechyd o dawelu ei staff

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi cael eu cyhuddo o drio dawelu ei staff.

Rhannodd aelod o staff e-bost oddi wrth y Bwrdd Iechyd gyda Mabon ap Gwynfor oedd yn galw ar i’r staff beidio a llofnodi y ddeiseb oedd yn cefnogi gwasanaeth methiant y galon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

FFIGYRAU'N DANGOS FOD GAN BOBL YN Y GOGLEDD RISG UWCH O DDATBLYGU CANSER NA GWEDDILL CYMRU

Cefnogaeth ‘lethol’ i ganolfan ranbarthol unswydd i ostwng cyfraddau marwolaethau

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Mabon ap Gwynfor a Sian Gwenllian a’r ymgyrchwraig Becky Williams wedi ail-adrodd galwadau am ganolfan diagnosis am ganser yng ngogledd Cymru, wedi i ffigyrau newydd ddangos fod pobl yn y gogledd yn wynebu llawer mwy o siawns o ddatblygu canser na gweddill Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ADFER GWASANAETH SWYDDFA BOST MEWN DWY GYMUNED

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi croesawu’r newyddion bod dwy gymuned yn Nwyfor Meirionnydd wedi cael eu gwasanaethau Swyddfa’r Post wedi’u hadfer, yn dilyn ymgyrch ar y cyd i wella mynediad at arian parod a gwasanaethau bancio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd