Newyddion

Croesawu datganiad y bydd yr Eisteddfod yn ymweld a Boduan yn 2021

Mae’r newyddion fod yr Eisteddfod Genedlaethol am ddod i Boduan, Llŷn, yn 2021 wedi cael ei groesawi’n arw gan arweinwyr cymunedol yn yr ardal.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Mabon ap Gwynfor fel ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn falch o longyfarch, croesawu a chefnogi Mabon ap Gwynfor fel ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd ar gyfer etholiad nesaf y Cynulliad yn 2021.

Yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn: “Bu’r ornest i ddewis ymgeisydd yn ysbrydoliaeth i aelodau Dwyfor Meirionnydd gyda chwe ymgeisydd cryf oedd ag awch i wneud gwahaniaeth i gymunedau’r etholaeth ac i gyfrannu at y tîm fydd yn llywodraethu Cymru ar ôl yr etholiad nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS LLEOL YN CROESAWU PRYNWR I FFATRI GAWS YM MINFFORDD

Mae Futura o Swydd Gaerloyw - un o'r cyflenwyr caws cyfandirol mwyaf i'r DU ac Iwerddon - wedi prynu ffatri GRH Foods ym Minffordd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BARCLAYS YN ATAL CWSMERIAID RHAG CAEL MYNEDIAD I ARIAN TRWY’R SWYDDFA BOST

AS Plaid Cymru yn glaw ar Barclays i ‘wyrdroi penderfyniad annoeth.’

 

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi galw ar Barclays i ailystyried eu penderfyniad i atal cwsmeriaid rhag tynnu arian allan yng nghanghennau Swyddfa'r Post yn ei hetholaeth o'r 8fed Ionawr 2020.

Er na fydd rhai gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid Barclays yn cael eu heffeithio - megis blaendaliadau arian parod, sieciau ac ymholiadau balans - beirniadwyd yn ffyrnig y penderfyniad i dynnu gwasanaethau tynnu arian allan o ganghennau Swyddfa'r Post.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

GWEINIDOG PYSGODFEYDD WEDI EI CHYHUDDO O DORRI CÔD YMDDYGIAD MEWN DADL DROS HAWLIAU PYSGOTWYR LLEOL

Gweinidog Llafur yn blaenoriaethu buddiannau perchennog tai haf ar draul bywoliaeth pysgotwyr Llŷn

Mae Gweinidog Pysgodfeydd Llywodraeth Lafur Cymru Lesley Griffith wedi ei chyhuddo o dorri’r Côd Ymddygiad Gweinidogol wrth gadw ochr perchennog tai gwyliau o’i hetholaeth yn Wrecsam mewn dadl dros hawl pysgotwyr lleol I gael mynediad i’r mor ym Mhen Llŷn.  

Roedd Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - sydd â chyfrifoldeb am bysgota yng Nghymru - wedi ysgrifennu at Gyngor Gwynedd i brotestio am arwyddion roedd pysgotwyr lleol wedi’u codi er mwyn rheoli parcio ger lawnsfa Porth Colmon, Llŷn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BYGYTHIAD I BEIRIANNU ARIAN DI-DÂL WRTH I’R LLYWODRAETH ANWYBYDDU GALWADAU AM GYMORTH

AS Plaid Cymru yn galw am fesurau lliniaru digonol i warchod cymunedau gwledig rhag toriadau anghymesurol

Mae AS Plaid Cymru dros Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi annog un o brif ddarparwyr peiriannau arian y DU i amddiffyn cymunedau gwledig, wrth iddynt symud ymlaen â chynllun i newid miloedd o beiriannau arian di-dâl gan gynnwys 3 yn ei hetholaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

YMATEB I ANGHYDFOD IAITH FACTORY SHOP PWLLHELI

Mae AS Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi ymateb i benderfyniad gan y Factory Shop i wrthod caniatáu i aelodau staff yn eu siop ym Mhwllheli wisgo bathodynnau sy’n dangos eu bod yn siarad Cymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

GALW AM HWB CANSER I WYNEDD I GYFLYMU DIAGNOSIS

Becky Williams yn cefnogi galwadau i sefydlu canolfan rhanbarthol canser

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mwy mewn gwasanaethau diagnosteg canser yng ngogledd Cymru trwy sefydlu canolfan ranbarthol yng Ngwynedd, yn sgil ffigyrau diweddar yn amlygu cyfraddau marwolaeth ledled y DU.

Cefnogwyd eu galwadau gan Becky Williams, gweddw Irfon Williams a fu’n arwain ymgyrch Hawl i Fyw.

Dengys ffigurau marwolaethau sydd newydd eu rhyddhau mai canser yw prif achos marwolaeth yng ngogledd Cymru, gyda 2,291 o'r 8,156 o farwolaethau a gofnodwyd o ganlyniad i ganser.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn dewis Mabon i fod yn ymgeisydd Cynulliad

Aelodau Plaid Cymru yn dewis Mabon ap Gwynfor i frwydro Etholiad Cynulliad 2021 yn Nwyfor-Meirionnydd 

Mabon yn addo 'ail-gipio' Dwyfor-Meirionnydd i'r Blaid

Mae aelodau Plaid Cymru yn Nwyfor-Meirionnydd wedi dewis Mabon ap Gwynfor fel eu hymgeisydd er mwyn ail-gipio Dwyfor-Meirionnydd yn 2021.

Daw'r newyddion yn dilyn cyfarfod ddewis ym Mhwllheli heddiw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar Lywodraeth Llafur Cymru i fynd i’r afael â sgandal ail gartrefi

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon, Siân Gwenllian ac Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts yn galw ar Lywodraeth Llafur Cymru i fynd i’r afael â pherchnogion ail gartrefi sy’n defnyddio bwlch cyfreithiol i osgoi talu treth cyngor.

Daw ymyriad Siân Gwenllian a Liz Saville Roberts wrth i ffigyrau ddatgelu fod bron i wyth gant o berchnogion ail gartrefi yng Ngwynedd wedi cofrestru eu heiddo fel busnes, gan eu heithrio rhag talu treth y cyngor a threthi busnes. Mae hyn, ar adeg pan fo 2,000 o deuluoedd ar y gofrestr aros am dai yng Ngwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd