YMGYRCH I WARCHOD DYFODOL BRAGDAI BACH YN CYRRAEDD SAN STEFFAN.

M J Richardson / William Worthington's micro-brewery

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts wedi cyhuddo Canghellor y DU o ddiystyru bragdai bach annibynnol yng Nghymru, wrth i lywodraeth San Steffan newid y ffordd y mae bragdai yn cael eu trethu. 

O dan y cynlluniau dadleuol, mae dwsinau o fragdai bach ledled Cymru yn wynebu’r baich o dalu mwy o dreth oherwydd penderfyniad y Trysorlys i dorri Rhyddhad Trethi Bragdai Bach (Small Breweries Relief). Gallai'r newidiadau effeithio'n andwyol ar oddeutu 90 o fragdai bach yng Nghymru. 

Bydd Mrs Saville Roberts yn arwain dadl ar mater yn San Steffan heddiw. Dywedodd ei bod wedi siarad â sawl bragdy bach yn ei hetholaeth a oedd yn poeni sut y byddai eu busnesau yn ymdopi â’r penderfyniad i dorri SBR o 5,000hl i 2,100hl.  

Cyflwynwyd Rhyddhad Trethi Bragdai Bach yn 2002 i helpu bragdai newydd ddod yn broffidiol a chystadlu â bragdai mawr yn y farchnad. Ar hyn o bryd mae'r rhyddhad yn rhoi gostyngiad treth o 50% i unrhyw fragdy sy'n cynhyrchu llai na 5,000hl (880,000 peint) bob blwyddyn. 

Ergyd sylweddol

Dywedodd Liz Saville Roberts AS, 

‘Ers ei gyflwyno yn 2002, mae’r SBR wedi caniatáu i Gymru a gweddill y DU ddatblygu sector bragdy crefft llewyrchus sy’n arwain y byd, gan gefnogi tua 6,000 o swyddi llawn amser a chyfrannu’n uniongyrchol oddeutu £270 miliwn at Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y DU.’ 

‘Mae’r tŵf mewn bragwyr crefft bach ledled Cymru wedi arwain at ymddangosiad brandiau lleol nodedig gan gynnwys Cwrw Llŷn yn Nefyn, a Cader Ales Dolgellau, sydd wedi cryfhau ansawdd ac ystod diwydiant diodydd Cymru.’ 

‘Mae’r bragdai bach hyn wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau, yn cefnogi swyddi lleol, ac yn gwella’r hyn a gynigir gan ddarparwyr lletygarwch, gan gynnwys ein tafarndai. Ond maent wedi cael ergyd sylweddol yn sgil pandemig Covid-19.’ 

‘Rwan maent yn wynebu bygythiad gwaeth a phellgyrhaeddol gan lywodraeth y DU. Mae’r newid yn y dreth sy’n cael ei gynnig âg oblygiadau difrifol i fragwyr bach, annibynnol yn fy etholaeth ac yn wir ledled Cymru.’ 

‘Ymhell o gynnal yr egwyddorion a oedd y tu ôl i sefydlu’r SBR, o gynyddu cyflogaeth a thwf busnes, a hyrwyddo amrywiaeth o fewn y farchnad, mae sgil-effaith y newidiadau hyn yn bygwth bodolaeth bragdai bach.’ 

‘Dylai’r Trysorlys roi’r gorau i’r cynllun i ostwng trothwy SBR ar unwaith. Yn lle ildio i bwysau gan fusnesau mawr, dylai'r llywodraeth fod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i leihau'r baich ar fragwyr bach sy’n haeddu cefnogaeth i dyfu a ffynnu.' 

'Gallai torri'r gefnogaeth hanfodol hon rwan, pan fod cymaint o ansicrwydd yn yr economi, olygu’r diwedd i lawer o fragwyr bach annibynnol ledled Cymru. Rwy’n annog y llywodraeth i ailfeddwl.’ 

Niweidio cynnyrch a phrofiad

Dywedodd Myrddin ap Dafydd, cyfarwyddwr yng Nghwrw Llŷn, 

‘Mae cwrw Cymru yn rhan o becyn o gynnyrch, hunaniaeth a safonau uchel Cymreig yr ydym yn mwynhau eu rhannu ag ymwelwyr i’n gwlad.’ 

‘Bydd llywodraeth San Steffan yn niweidio nid yn unig y cwmnïau cynhyrchu cwrw o Gymru ond hefyd yr holl brofiad i ymwelwyr yma yng Nghymru. Mae cwrw crefft o Gymru yn frand sefydledig sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr.’ 

‘Mae’r rhagolygon ar gyfer cynnyrch o Gymru eisoes yn llwm gyda San Steffan yn mynnu cymryd rheolaeth dros ei ddyfodol a bydd penderfyniadau pellach sy’n blaenoriaethu Llundain yn ergyd enfawr i’n marchnad.’ 

Creu ansicrwydd

Dywedodd Sean Meagher o Fragdy Cader Ales yn Nolgellau, 

‘Mae’r newid hwn yn cynrychioli bygythiad enfawr i’m busnes bach, a mwy na 150 o fragdai annibynnol ledled y wlad.’ 

‘Mae cyhoeddi newidiadau posib i Ryddhad Trethi Bragdai Bach tra ein bod yn dal yng nghanol argyfwng Covid-19 yn creu cryn dipyn o ansicrwydd ac yn peryglu dyfodol bragdai bach.’ 

‘Dylai Llywodraeth y DU atal y codiad treth ar gyfer bragdai bach a gwrthdroi ei phenderfyniad i ostwng y trothwy o dan 5,000hl cyn ei bod yn rhy hwyr.’ 

Dywedodd James Calder, Prif Weithredwr Cymdeithas y Bragwyr Annibynnol (SIBA), 

Mae Rhyddhad Bragdai Bach yn hanfodol ar gyfer mwyafrif helaeth y bragdai bach yn y DU sydd wedi defnyddio’r cynllun i gystadlu yn erbyn bragdai mawr, i greu swyddi lleol ac ehangu’r dewis a’r amrywiaeth o gwrw sydd ar gael. 

'Mae Liz Saville Roberts wedi tynnu sylw yn y Senedd at pa mor hanfodol yw'r cynllun a pha mor niweidiol y gallai cynigion y Trysorlys fod ar gyfer cannoedd o fragdai bach ledled y DU.' 

'Dylai'r Llywodraeth atal y codiad treth, gwrthdroi ei phenderfyniad i ostwng y trothwy o dan 5000hl a chefnogi ein bragdai lleol.' 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.