CYMUNED YN TEIMLO’N YNYSIG WRTH I WASANAETH POBLOGAIDD Y T2 GEFNU Â GARNDOLBENMAEN

Mae penaethiaid trafnidiaeth Llywodraeth Cymru yn cael eu hannog i wyrdroi penderfyniad i gael gwared ar wasanaeth bws y T2 trwy bentref Garndolbenmaen, yn dilyn cyfarfod cyhoeddus i wrthwynebu penderfyniad i diddymu’r gwasanaeth allweddol.

Hyd at yn ddiweddar, roedd Garndolbenmaen yn cael ei wasanaethu gan 18 gwasanaeth bws T2 bob dydd a 5 gwasanaeth ar y Sul. Ond yn dilyn newid i’r amserlen, mae'r gwasanaethau hynny bellach wedi'u dileu, gan achosi pryder yn y gymuned leol.

 

Mae penaethiaid trafnidiaeth Llywodraeth Cymru yn cael eu hannog i wyrdroi penderfyniad i gael gwared ar wasanaeth bws y T2 trwy bentref Garndolbenmaen, yn dilyn cyfarfod cyhoeddus i wrthwynebu penderfyniad i diddymu’r gwasanaeth allweddol.

Hyd at yn ddiweddar, roedd Garndolbenmaen yn cael ei wasanaethu gan 18 gwasanaeth bws T2 bob dydd a 5 gwasanaeth ar y Sul. Ond yn dilyn newid i’r amserlen, mae'r gwasanaethau hynny bellach wedi'u dileu, gan achosi pryder yn y gymuned leol.

Mae galwadau cymunedol i adfer y gwasanaeth wedi cael eu cefnogi gan y Cynghorydd lleol Steve Churchman ac AS Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor - a bu'r ddau yn annerch y cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Bentref Garn.

Roedd gwasanaeth y T2 yn cael ei ddefnyddio gan drigolion o bob oed ac i nifer, hwn oedd eu hunig ffordd o deithio y tu allan i'r pentref er mwyn cael mynediad at wasanaethau fel apwyntiadau meddygol, siopa bwyd a thasgau o dydd i ddydd eraill.

Wrth siarad yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Mabon ap Gwynfor AS fod diffyg ymgynghori ystyrlon gyda'r gymuned leol yn dangos diystyrwch o ran anghenion ei etholwyr, yn enwedig yr henoed a'r rhai sy'n dibynnu'n llwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae deiseb wedi ei sefydlu yn galw am ddychwelyd y T2 i Garndolbenmaen: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245954

Dywedodd Mabon ap Gwynfor AS:

'Mae cael gwared ar wasanaeth bws y T2 trwy bentref Garndolbenmaen wedi achosi pryder mawr i bobl leol, yn enwedig i’r rhai sy’n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i fynd i’r gwaith, yr ysgol neu i gael mynediad at wasanaethau hanfodol fel mynychu apwyntiadau meddygol.'

'Mae gan Garndolbenmaen boblogaeth hŷn, llawer ohonynt ddim yn gyrru ac felly eu hunig ffordd o deithio y tu allan i’r pentref yw ar fws. Does dim siop, felly rhaid i bobl deithio i Borthmadog i wneud eu siopa.' 

'Mae llawer o drigolion yn mynychu Ysbyty Gwynedd yn aml ar gyfer eu hanghenion iechyd, ac roedd y T2 yn darparu trosglwyddiad uniongyrchol, dibynadwy o Garndolbenmaen i Fangor.'

'Bydd cael gwared ar y gwasanaeth T2 yn cael effaith sylweddol ar amseroedd teithio, gan ychwanegu deugain munud ychwanegol at y daith o Garndolbenmaen i Fangor. Mae'n eironig braidd fod gan lawer sy'n byw yng Ngarndolbenmaen docyn bws ond bellach wedi cael eu gadael heb fws!'

'Mae diddymu’r cyswllt cymunedol hanfodol hwn heb unrhyw ystyriaeth i anghenion a lles pobl leol yn amlwg yn annheg ac yn gwneud gwawd o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) Llywodraeth Cymru.' 

 'Ofnaf na fydd y penderfyniad hwn ond yn gwaethygu effaith yr argyfwng costau byw ar ein rhai mwyaf bregus, gyda’r henoed yn dod yn fwy ynysig a’r rhai ar incwm isel yn methu â chael mynediad at ddulliau trafnidiaeth amgen.' 

 

'Galwaf ar Lywodraeth Cymru i ddod yn ôl at y bwrdd gydag amserlen ddiwygiedig sy’n mynd i’r afael â phryderon y gymuned leol, adfer gwasanaeth y T2 i Garndolbenmaen a rhoi anghenion defnyddwyr trafnidiaeth cyn unrhyw benderfyniad masnachol.' 

 

'Byddwn hefyd yn annog cymaint o bobl â phosibl i lofnodi’r ddeiseb yn galw am adfer y gwasanaeth.' 

 

Dywedodd y Cynghorydd Steve Churchman:   

 

'Cyflwynwyd newidiadau sylweddol i wasanaethau bysiau drwy Garndolbenmaen a Phenmorfa heb unrhyw ymgynghori. Mae'r newidiadau wedi arwain at drigolion yn methu â chyrraedd nac dychwelyd o'u gwaith ac yn eu hamddifadu o fywyd cymdeithasol.'

 

'Mae anghenion myfyrwyr wedi cael ei diystyru ac mae mynediad i ofal meddygol yn Ysbyty Gwynedd i unrhyw un heb gar yn amhosibl gyda'r nos ac ar y Sul.' 

 

'Pe ymgynghorwyd â'r gymuned ar y newidiadau hyn ymlaen llaw, gellid bod wedi codi'r diffygion hyn ac efallai mynd i'r afael â hwy. Yn lle hynny mae'r gwasanaeth yn gwbl anymarferol ac yn gadael trigolion yn ynysig.'

 

'Mae galwadau trigolion lleol am adolygiad brys yn seiliedig ar bryderon gwirioneddol. Gofynnaf i Lywodraeth Cymru ailystyried y penderfyniad sydd wedi gadael ein cymunedau bron yn hollol ynysig.'


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Shane Brennan
    published this page in Newyddion 2024-01-16 10:24:34 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.