Llawenhau bod buddsoddiad i wella diogelwch plant tu allan i Ysgol Tanygrisiau

Mae Cynghorydd Gwynedd dros Danygrisiau, Annwen Daniels yn llawenhau o glywed bod ymgyrch i wella diogelwch i ddisgyblion wrth brif fynedfa’r ysgol wedi dwyn ffrwyth.

Ers dwy flynedd, mae’r Cynghorydd Sir dros bowydd, Rhiw a Thanygrisiau wedi bod yn pwyso am gefnogaeth ariannol i helpu’r ysgol wella’r mynediad i’r safle, fel bod llai o risg i ddisgyblion cynradd gamu allan yn syth i’r ffordd wrth adael yr ysgol ar ddiwedd y dydd.

“Mae wedi bod yn broblem dwi wedi bod yn ei thrafod ers cael fy ethol yn gynghorydd sir,” eglura’r Cynghorydd sy’n rhiant ei hun.

“Y broblem ydi bod yr ysgol y tu allan i ffordd, lôn sengl sydd â lle i un cerbyd yrru arni. Ar ben hynny, mae ceir yn parcio y tu allan i’r ysgol, er gwaetha’r llinellau dwbl melyn wrth godi’r disgyblion, sy’n ychwanegu at y pryder am ddiogelwch y plant wrth fynedfa’r ysgol ar ddiwedd y dydd. Rydym yn ymwybodol bod risg i blentyn gamu i’r ffordd oherwydd natur lleoliad mynedfa’r ysgol.

“Ond dwi’n hynod o falch o glywed bod arian bellach wedi ei glustnodi i Gyngor Gwynedd o gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru i greu mynediad newydd i’r ysgol a chau’r hen fynediad i wella diogelwch y disgyblion wrth adael yr ysgol.

“Mae’n newyddion da iawn i’r pentref ac yn dod a thawelwch meddwl i staff yr ysgol, llywodraethwyr a’r rhieni. Fel Cynghorydd Sir a Chadeirydd Llywodraethwyr yr ysgol, hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i swyddogion Cyngor Gwynedd am eu cymorth parod i’n cynorthwyo yn y gwaith o ddiogelu’r buddsoddiad pwysig yma i’r ysgol,” eglura’r Cynghorydd Annwen Daniels.

Yn ôl Gerallt Jones, Prifathro Ysgol Tanygrisiau: “Mae cael newyddion am fuddsoddiad i’r ysgol yn achos o lawenydd mawr i ni. Rydym yn ddiolchgar i’n Cynghorydd lleol ac i’r Cyngor am weithredu ar ein rhan, ac yn edrych mlaen at weld y gwaith yn cael ei gwblhau ar y safle.

“Hoffwn hefyd wneud cais unwaith yn rhagor i bobl osgoi parcio ar y llinellau dwbl melyn y tu allan i’r ysgol a defnyddio’r maes parcio gerllaw wrth godi disgyblion o’r ysgol. Rydym yn ddiolchgar i bawb am gydweithio â ni i sicrhau mai diogelwch y plant sy’n dod flaenaf i holl gymuned yr ysgol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.